Mobil spyleplass med renseanlegg

Dagens utfordring

Store mengder spillvann fra båtvask på land havner hvert år på sjøen. Dette spillvannet inneholder både partikler og organismer med et høyt innhold av miljøgifter som klassifiseres som spesialavfall.

Spyling Haddock

Enkelte av Norges ca 7000 havner og marinaer har en støpt spyleplate med en sandfangerkum. Den generelle oppfatningen i bransjen om at en sandfanger gir tilstrekkelig rensing av spillvannet, er beviselig feil. En sandfanger samler kun opp større partikler, mens vannet, som inneholder konsentrerte miljøgifter, blir ført tilbake til sjøen.

Vi tror og håper at det er et tidsspørsmål før det kommer et forbud mot bruk av giftholdig bunnstoff i Norge. Inntil det skjer, vil det være behov for oppsamling og behandling av vann og avfall i forbindelse med vask av båter på land.

Dagens praksis: organisk materiale fra båtvask blir kastet på sjøen.
Dagens praksis: organisk materiale fra båtvask blir kastet på sjøen. Disse inneholder konsentrerte miljøgifter som må behandles som spesialavfall.
Spyling av båt: hvitt selvpolerende bunnstoff
Spyling av båt: hvitt selvpolerende bunnstoff – dette vil vi ikke ha i sjøen
Mobil spyleplass

Om renseanlegget

I samarbeid med våre prosjektpartnere har vi utviklet en mobil spyleplass med et tilhørende renseanlegg som muliggjør nullutslipp i havner og marinaer.

Dersom deres havn/marina allerede har opparbeidet en spyleplass, kan renseanlegget enkelt kobles til denne. Majoriteten av Norges havner har av ulike årsaker ikke en spyleplass tilgjengelig. Mange har unnlatt en installasjon ettersom de ikke har blitt pålagt det av myndighetene, mens mange har ikke har økonomi til det. Opparbeidelse av en permanent spyleplass kan fort beløpe seg til NOK 500 000.

Alternativet er en rimelig og mobil løsning som ikke krever forarbeid, og som enkelt kan installeres ved behov.

1. Båten spyles over bassenget.
Spillvann, bunnstoffrester og organiske materialer samler seg i et kontrollert område.

Båten spyles over bassenget. Spillvann, bunnstoffrester og organiske materialer samler seg i et kontrollert område.

2. Spillvannet suges så opp i en mobil vanntank (trekammerbrønn).
Her sedimenterer partiklene.

Spillvannet suges så opp i en mobil vanntank (trekammerbrønn).

3. Vannet pumpes så fra opp fra vanntanken og inn i renseanlegget.
Spillvann, bunnstoffrester og organiske materialer samler I anlegget er det fem stk containere som filtrerer spillvannet før det til slutt føres ut i sjøen. Etter filtrering får vannet en renhetsgrad opp til 99,9 %, hvilket betyr at tungmetaller, biocider og mikroplast ikke havner på sjøen.

Kullfilter-1-2-og-3: Vannet pumpes opp fra vanntanken og inn i renseanlegget.


Grovt regnet antas det at fra nytt bunnstoff så lekker minst 50 tonn biocider ut til vann hvert år, mens 10 tonn avgis når båtene er på land for vask og vedlikehold. I tillegg kommer tilførsel fra gammelt bunnstoff som kan ligge i tykke lag på skrog.

– COWI rapport 2017 –

De fleste marinaer har en sandfanger, men den fanger kun opp de synlige malingsrestene. Giftstoffer og mikroplast ender opp i sjøen.

Spar penger med mobilt anlegg

Kostnaden med å etablere en permanent spyleplate er stor! Det mange ikke tenker på, eller budsjetterer med, er det faktum at graving i forurenset grunn (i båthavnen) er søknadspliktig og fordyrende. Det som graves opp er klassifisert som spesialavfall og må deponeres i et egnet mottak. 

Ved å gå til anskaffelse av en mobil spyleplass vil havner og marinaer unngå kostbare investeringer i form av graving, støping etc. I tillegg vil en mobil spyleplass forenkle logistikken i havnen. Og sist, men ikke minst, den kan installeres umiddelbart. 

Ettersom spyling og vask av båter hovedsakelig skjer i en kort tidsperiode på høsten i forbindelse med båtopptak, bør det være høyst mulig med en samkjøring mellom kommuner og båtforeninger, eller båtforeninger seg imellom. 

Ta kontakt for informasjon eller avtale om en befaring.

Hvorfor IFAB Filtrering?

Vi har valgt å samarbeide med det svenske selskapet IFAB Filtrering, og deres produkt Haddock 600 filtersystem, grunnet deres lange erfaring og leveranser av kvalitetsprodukter til en overkommelig pris. 

Haddock 600 er det mest utbredte renseanlegget i svenske havner pr idag. Ettersom anlegget er mobilt, blir installasjon og drift kraftig forenklet sammenlignet med alternative rensesystemer. 

Med overlegen rensekvalitet og unngåelse av kostbare serviceavtaler, er Haddock 600 uten tvil det produktet som prosjekt Grønn Marina vil anbefale til Norske havner og marinaer. 

Se utvidet produktinformasjon på www.haddock600.se og/eller kontakt oss for ytterligere informasjon.

ifab filtering