starten på et miljøvennlig og enklere båtliv

store mengder giftstoffer (biocider) som påvirker organismers atferdsmønstre og skader livet under overflaten?  Biocider (av bio- og lat. “DREPE”)

en spyleplass med tilstrekkelig vannrensing? 10% av Norges havner har et system for rensing av spillvann.  Disse systemene består i hovedsak av en sandfangerkum. Et slikt system hindrer kun store partikler i å renne tilbake i havet. Tungmetaller, miljøgifter og små partikler fra marin maling (mikroplast) tilbakeføres til vårt matfat og våre badeplasser.

Resultatet fra Klima- og forurensningsdirektoratets undersøkelse “Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge” fra 2011 er nedslående. Ekstrem forurensning med miljøgiftene kobber, sink, PCB og TBT.  Verdiene er så høye at barn frarådes å oppholde seg der !

bidragsyteren til mikroplast i sjøen? Fritidsbåter og skip står for hele 600 tonn av de totalt 8000 tonn mikroplast som ender opp i sjøen i Norge hvert år. 

ca 700 000 tonn CO2, mens alle Norges ferger kun slipper ut ca 400 000 tonn? Begrodde skrog og propeller er en stor bidragsyter til økt utslipp. Et rent skrog og rene propeller gir mindre motstand / lavere friksjon. Dette resulterer i økt fart og lavere energiforbruk. (Tall fra SSB)

Om Grønn Marina

Grønn Marina er et utstillingsvindu for miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger innenfor bruk og vedlikehold av båter og fartøy. Vi presenterer et spekter av alternative løsninger, med formål å hindre utslipp av gift (biocider fra bunnstoff), mikroplast, kjemikalier og båtseptik. Prosjektet drives med støtte fra blant annet  WWF, Miljødirektoratet og Forskningsrådet.

Vi holder til på flotte Vollen Marina i Asker (20 minutter fra Oslo). Båteiere, fartøy-, marina- og havneansvarlige er hjertelige velkomne til å besøke oss for en demonstrasjon, samt for å planlegge sitt grønne skifte.


Visjon

Et rent hav, fritt for miljøgifter, samt et enklere båtliv for alle. 

 

Støttespillere

Våre Miljøtiltak

Mobil spyleplass med rensing

Oppsamling og rensing av spillvann etter spyling av båter 

Båtvask

Rengjøring av skroget med roterende børster   

Lavfriksjons skrogbehandling

Miljøvennlig, hydrofobisk coating med meget lav friksjon

Ultralyd

Ultralydteknologi som begrenser makrobegroing på skrog

Coating for bevegelige deler

Korrosjons- og groebeskyttelse for bevegelige deler 

Skrogmatte

Genial, enkel og virkningsfull.  Forhindrer begroing på skroget

Giftfri frostvæske

Unngå bruk av svært giftig glykolholdig frostvæske.

Fjerning av bunnstoff

Miljøvennlige og alternative metoder for fjerning av gammelt bunnstoff

Mobil septiktømmer

Mobile enheter for alle havner og marinaer